“บางกอกแรนช์” คาดโควิด-19 ฉุดยอดขายปีนี้ 15-20%

HoonSmart.com>> “บางกอกแร้นช์” คาด COVID-19 กระทบยอดขายปี 63 ประมาณ 15-20% ด้านบริษัทย่อยในเนเธอร์แลนด์ หยุดกิจกรรมส่วนใหญ่ชั่วคราวยังไม่มีกำหนดเปิด ด้านสภาพคล่องถูกกระทบ ขอสินเชื่อสถาบันการเงินเสริมได้

บริษัท บางกอกแร้นช์ (BR) แจ้งว่า บริษัทฯ คาดว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษัทในปี 2563 ประมาณ 15-20% ในส่วนของกิจการในประเทศไทย มาตรการปิดสถานที่ต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด เช่น ภัตตาคาร ห้องจัดเลี้ยงของโรงแรม ตลอดจนการให้บริการซื้อกลับบ้าน แต่ก็ส่งผลกระทบต่อยอดขายสินค้าบางส่วน ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ซึ่งคาดว่าจะเป็นผลกระทบในระยะสั้น

ส่วนกิจการบริษัทย่อยในประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้หยุดกิจกรรมส่วนใหญ่ชั่วคราว และไม่มีกำหนดการที่ชัดเจนว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามปกติอีกเมื่อใด เนื่องจากภาวะการแพร่ระบาดที่ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้รับผลกระทบต่อสภาพคล่องของยอดขายที่ลดลง แต่สถาบันการเงินยังคงให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทเป็นอย่างดี ซึ่งบริษัทยังสามารถขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อใช้เสริมสภาพคล่องได้

ทั้งนี้ บริษัทคาดว่ามูลค่าทรัพย์สินที่แสดงอยู่ในงบการเงินของบริษัท จะไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากการพิจารณาการด้อยค่าของทรัพย์สิน การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรม การพิจารณาตั้งสำรองต่าง ๆ ที่เกิดจากผลกระทบของโควิด-19 แต่อย่างใด ส่วนของหนี้สินหรือภาระผูกพันที่อาจจะเกิดขึ้น เป็นไปตามการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องในอนาคต

บริษัทได้ดำเนินการมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และแผนการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงงดเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งการดำเนินการมาตรการดังกล่าวไม่กระทบต่อการดำเนินงานและการควบคุมภายในอย่างมีนัยสำคัญ แต่ข้อจำกัดการเดินทางของบริษัทย่อยในเนเธอร์แลนด์ ทำให้ไม่สามารถจัดทำและนำส่งรายงานฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.2563 ที่ครบสมบูรณ์ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ภายในกำหนดระยะเวลาวันที่ 15 พ.ค.2563 จึงต้องขอผ่อนผันการนำส่งงบการเงินดังกล่าวออกไปเป็นภายในวันที่ 14 ส.ค.2563