“ทีซีซี แลนด์” ขาย INSURE เกลี้ยง 67.82% จ่อเพิกถอนหุ้นออกตลาด

HoonSmart.com>> “ทีซีซี แลนด์” ขายหุ้น “อินทรประกันภัย” เกลี้ยงพอร์ต 67.8249% ตามแผนกลุ่มถอนหุ้นออกจากตลาดหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดยบริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด จำหน่ายหุ้นของ บริษัท อินทรประกันภัย (INSURE) เมื่อวันที่ 15 พ.ค.2563 จำนวน สัดส่วน 67.8249% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ไม่เหลือถือหุ้นอีก

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 30 มี.ค.2563 บริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด (TCC Land) ซึ่งถือหุ้น INSURE ในสัดส่วน 67.82% ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ ได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ในการตอบรับคำเสนอซื้อหุ้นสามัญของ INSURE ของบริษัท รถดีเด็ด ออโต้ จำกัด (RDD) ซึ่งเป็นผู้ทำคำเสนอซื้อ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ (SEG) เพื่อให้เป็นไปตามแผนการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และมีแผนนำหุ้นออกจากตลาดหลักทรัพย์

อ่านข่าว

INSURE เพิ่มข้อมูล ‘เทนเดอร์’ กรณีได้เกิน 90% จ่อถอนหุ้นออกตลาด