31 บจ.ขอผ่อนผันส่งงบ Q1/63 ผลกระทบโควิด-19

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์เผย ก.ล.ต. ผ่อนผัน 31 บจ.นำส่งงบงวด Q1/63 ผลกระทบโควิด-19 ด้านหุ้นไม่ถูก SP ห้ามซื้อขาย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งว่าเนื่องด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ผ่อนผันระยะเวลาการจัดทำและนำส่งงบการเงินให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีเหตุจำเป็นและสมควร ซึ่งรวมถึงจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 31 บริษัท โดยเป็นการผ่อนผันงบการเงินประจำปี 1 บริษัท และงบการเงินรายไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 อีก 30 บริษัท

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงไม่หยุดพักการซื้อขาย (SP) หลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทดังกล่าวเนื่องจากเหตุการไม่นำส่งงบการเงิน ในระหว่างที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต.