PACE ยื่นขอฟื้นฟูกิจการ ศาลฯ นัดไต่สวน 29 มิ.ย.63

HoonSmart.com>> “เพซ ดีเวลลอปเมนท์” ยื่นคำร้องศาลล้มละลายกลางขอฟื้นฟูกิจการ ศาลนัดไต่สวน 29 มิ.ย.นี้ ด้านสถาบันการเงินพร้อมสนับสนุนก่อสร้างโครงการนิมิต หลังสวนให้แล้วเสร็จตามแผน

สรพจน์ เตชะไกรศรี

นายสรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น (PACE) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 22 เม.ย.2563 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ และบริษัท เพซ คันทรี่ คลับ จำกัด (PCC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ (โดยบริษัทฯ ถือหุ้น 100%) ในฐานะลูกหนี้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ และ PCC ต่อศาลล้มละลายกลาง ภายในวันที่ 30 เม.ย.2563 ซึ่งบริษัทฯ ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ และ PCC ต่อศาลแล้วในวันที่ 24 เม.ย.2563

ทั้งนี้ ศาลได้รับคำร้องดังกล่าวของบริษัทฯ และ PCC แล้ว และกำหนดนัดไต่สวนคำร้องขอฟื้นฟูกิจการและแต่งตั้งบริษัทฯ และ PCC เป็นผู้ทำแผนในวันที่ 29 มิ.ย.2563 โดย 1.บริษัทฯ และ PCC ในฐานะลูกหนี้เป็นผู้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาล

2. บริษัทฯ และ PCC เป็นผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งในกรณีเช่นนี้ หากศาลมีคำสั่งตั้งบริษัทฯ และ PCC เป็นผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการ บรรดาอำนาจ หน้าที่ในการบริหารจัดการกิจการและทรัพย์สินของบริษัทฯและ PCC จะตกเป็นของบริษัทฯ และ PCC ในฐานะผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการ ตามกฎหมาย

3. แนวทางการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ และ PCC คือ การก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาให้แล้วเสร็จ เพื่อที่จะสามารถโอนกรรมสิทธิให้แก่ผู้จองซื้อ โดยเบื้องต้นสถาบันการเงินได้ตกลงที่จะให้การสนับสนุนโครงการนิมิต หลังสวน เพื่อดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ

นายสรพจน์ กล่าวว่า ที่ผ่านมา บริษัทฯ ตระหนักถึงปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินที่มีมาอย่างต่อเนื่อง และได้มีความพยายามเป็นอย่างมากที่จะแก้ปัญหานี้ให้สำเร็จ ด้วยการปรับโครงสร้างทางการเงินและองค์กร รวมถึงการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และวิธีการดำเนินงานทั้งหมด พร้อมกับได้มีการทำงานและให้ความร่วมมืออย่างดีกับทางสถาบันการเงินและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อหาทางออกร่วมกันมาโดยตลอด

“ในที่สุด บริษัทฯได้ตัดสินใจเข้ายื่นร้องขอปรับโครงสร้างหนี้ผ่านการฟื้นฟูกิจการในศาล และบริษัทฯจะพยายามอย่างเต็มความสามารถเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ ลูกค้า พนักงาน และคู่ค้า โดยบริษัทฯได้เสนอตัวเป็นผู้จัดทำและบริหารแผนฟื้นฟูกิจการ โดยจะทำงานอย่างเต็มที่ร่วมกับสถาบันการเงินและตัวแทนเจ้าหนี้ ด้วยการนำประสบการณ์ที่ผ่านมาที่ได้เรียนรู้ เพื่อแก้ไขและบริหารจัดการให้บริษัทฯกลับสู่สภาวะปกติ”นายสรพจน์ กล่าว