KUN ผู้ถือหุ้นไฟเขียวปันผล 0.04 บาท

ธวัชไชย สุทธิกิจพิศาล ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ อนันต์ สิริแสงทักษิณ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ประวีรัตน์ เทวอักษร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท วิลล่า คุณาลัย (KUN) จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 โดยผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลหุ้นและเงินสด ประจำปี 2562 เป็นจำนวน 0.04 บาทต่อหุ้น (XD วันที่ 5 พ.ค. และกำหนดจ่ายเงินปันผล วันที่ 22 พ.ค.นี้) พร้อมอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ระยะสั้น และ/หรือตราสารหนี้ระยะยาวในรูปแบบของตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange : B/E) และ/หรือ หุ้นกู้ (Bond) ภายใต้วงเงินรวมไม่เกิน 1,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการลงทุนขยายธุรกิจ ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท วิลล่า คุณาลัย เมื่อเร็วๆนี้