ITD ผ่อนผันส่งงบ Q1/63 ภายใน 14 ส.ค.นี้ บ.ย่อยในตปท.ติดล็อกดาวน์

HoonSmart.com>> “อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์” ขอผ่อนผันส่งงบไตรมาส 1/63 ภายใน 14 ส.ค.นี้ ผลกระทบโควิด-19 บริษัทย่อยในอินเดีย บังกลาเทศ ติดมาตรการปิดประเทศ

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ (ITD) แจ้งว่า บริษัทฯ มีความประสงค์จะขอผ่อนผันการจัดทำและส่งรายงานที่แสดงฐานะและผลการดำเนินงานสำหรับงบการเงินรายไตรมาส สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มี.ค.2563 โดยจะนำส่งภายในวันที่ 14 ส.ค.2563 เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จนเป็นเหตุให้บริษัทฯ ไม่สามารถจัดทำและนำส่งรายงานที่แสดงฐานะและผลการดำเนินงานดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ด้วยมีเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดอุปสรรคหรือข้อจำกัดในการดำเนินงานหรือการเข้าถึงข้อมูลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการจัดทำรายงานดังกล่าว

สาเหตุ เนื่องจากบริษัทฯ มีธุรกิจก่อสร้างหลักอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการแพร่ระบาด COVID19)และมีมาตรการปิดประเทศ หรือ Lockdown คือ ประเทศอินเดีย และประเทศบังกลาเทศ ที่มีการประกาศใช้มาตรการปิดประเทศ หรือ Lockdown ถึงวันที่ 30 เม.ย.และ 5 พ.ค.2563 ตามลำดับ ซึ่งบริษัทย่อย สาขาและกิจการร่วมค้าในต่างประเทศดังกล่าว มีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของภาครัฐของประเทศนั้นๆ อย่างเคร่งครัด จึงส่งผลต่อการเข้าถึงข้อมูลและการสอบทานงบการเงินของผู้สอบบัญชี มีผลกระทบต่อความสามารถของบริษัทฯ ในการเข้าถึงข้อมูลบางส่วนที่มีนัยสำคัญของบริษัทย่อย สาขา และกิจการร่วมค้าในต่างประเทศ ที่จำเป็นต้องนำมาใช้เพื่อการจัดทำและส่งรายงานที่แสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มี.ค.2563

มูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทย่อย สาขา และกิจการร่วมค้าดังกล่าว คิดเป็นประมาณ 24.5% ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของงบการเงินรวมในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธ.ค.2562

รายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้งของบริษัทย่อย สาขา และกิจการร่วมค้าคิดเป็นประมาณ 33% ของรายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้างรวมและกำไรขั้นต้นคิดเป็น 34.7% ของกำไรขั้นต้นในงบกำไรขาดทุนและงบแสดงกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2562 ซึ่งส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการปิดงบการเงินและการสอบทานงบการเงิน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการหารือกับผู้สอบบัญชีในประเด็นดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ และผู้สอบบัญชีมีความเห็นร่วมกันว่าบริษัทฯ ไม่สามารถจัดทำและนำส่งงบการเงินรวมสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มี.ค.2563 ให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต.ภายในกำหนดระยะเวลา วันที่ 15 พ.ค.2563 นี้ได้ โดยถ้าหากบริษัทฯ จัดทำงบการเงินโดยไม่นำเอาผลกระทบจากเหตุผลดังกล่าวมาพิจารณาเพื่อจัดทำงบการเงินรวม จะทำให้งบการเงินของบริษัทฯ อาจมีสาระสำคัญที่ไม่เพียงพอสำหรับผู้ใช้งบการเงินในการพิจารณา

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการขยายระยะเวลาในการจัดทำและส่งรายงานงบการเงินออกไปเป็นภายในวันที่ 14 ส.ค.2563 มีความจำเป็นและเป็นเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ โดยการระบาดของ COVID-19 ได้แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ยังควบคุมไม่ได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนการเดินทางระหว่างประเทศของกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการจัดทำและเปิดเผยรายงานแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ ประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ และเป็นไปตามข้อกำหนดของทางการ ดังนั้น การขอขยายเวลาออกไปภายในวันที่ 14 ส.ค.2563 นั้น จะทำให้ทางบริษัทฯ และผู้สอบบัญชี มีระยะเวลาที่เพียงพอในการรวบรวม จัดทำและตรวจสอบข้อมูลที่จะมีการเปิดเผยให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้พิจารณารับทราบ ตลอดจนให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าในต่างประเทศสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของทางการของแต่ละประเทศได้อย่างเหมาะสม

โดยระยะเวลาที่บริษัทฯ ขอผ่อนผันการจัดทำและส่งรายงานแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานนั้น เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และทางฝ่ายบริหารของบริษัทฯ จะมีการดูแลและติดตามให้มีการจัดทำ จัดส่ง และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ตามข้อกำหนดคณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรว่า บริษัทฯ มีความจำเป็นในการขอผ่อนผันระยะเวลาส่งงบการเงินภายในวันที่ 14 ส.ค.2563 เพื่อให้บริษัทฯ มีระยะเวลาเพิ่มมากขึ้นในการรวบรวม จัดทำและตรวจสอบรายงานแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินการที่ถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ เพียงพอ และเป็นไปตามข้อกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการยื่นหนังสือผ่อนผันระยะเวลาการนำส่งงบการเงินรายไตรมาสที่ 1/2563 ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.แล้ว