ก.ล.ต. เกาะติด ตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยง บรรเทาผลกระทบ COVID-19

HoonSmart.com>>ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ก.ล.ต. ได้ติดตามสถานการณ์ของตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยง (unrated และ non-investment grade) มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ประสานงานกับบริษัทผู้ออกตราสาร บริษัทหลักทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างใกล้ชิด รวมทั้งพิจารณาแนวทางเพื่อลดและจำกัดผลกระทบในวงกว้างเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยมาตรการที่ ก.ล.ต. ดำเนินการที่ผ่านมา สรุปได้ ดังนี้

– ติดตามสถานการณ์และผู้ออกตราสารอย่างใกล้ชิด
– ก.ล.ต. ตั้ง #ศูนย์ประสานงานหุ้นกู้ : ติดต่อสอบถามและให้คำแนะนำผู้ออกตราสาร กรณีคาดว่าจะไม่สามารถ rollover ได้
– จัดตั้ง #คณะกรรมการกำกับและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ : ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการกำกับและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ ยกระดับ ecosystem ของตลาดตราสารหนี้ และช่วยหาแนวทางแก้ปัญหาเป็นรายกรณีหากจำเป็น
– แนะนำ #ผู้ออกตราสาร #ตัวกลางในการขาย #ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : แนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ การมอบฉันทะ การจัดประชุมแบบ e-meeting กรณีผู้ออกต้องการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อแก้ไขข้อกำหนดสิทธิในเรื่องต่าง ๆ
– กำชับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้ทำหน้าที่ #รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้