ทรัสต์ FTREIT ออกหุ้นกู้วงเงิน 1 พันลบ. อายุ 7-10 ปี จ่าย 3-3.30%

HoonSmart.com>> ทรัสต์ FTREIT ออกหุ้นกู้มูลค่า 1 พันล้านบาท ขายนักลงทุนสถาบัน รายใหญ่ อายุ 7 ปี จ่ายดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี รุ่นอายุ 10 ปี ดอกเบี้ย 3.30% ต่อปี

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (FTREIT) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 3 เม.ย.2563 บริษัทได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของ FTREIT ครั้งที่ 1/2563 มูลค่า 1,000 ล้านบาท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 27 ม.ค.2563

หุ้นกูู้ที่เสนอขายแบ่งเป็น 2 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 จ่ายอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.00% ต่อปี และหุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2573 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.30% ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ทุกๆ 6 เดือนในวันที่ 3 ต.ค.และ 3 เม.ย.ของทุกปี

หุ้นกู้ดังกล่าวเสนอขายนักลงทุนสถาบันและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยมีธนาคารยูโอบี เป็นผู้จัดการจัดจำหน่าย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้และธนาคารกรุงศรีอยุธยาเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

อ่านข่าว

FTREIT ระดมทุนได้เกินเป้าจ่อนำเงิน 3.1 พันลบ.คืนหนี้-ลงทุนรอบใหม่

FTREIT ผู้ถือหน่วยอนุมัติเพิ่มทุน-ออกหุ้นกู้ลุยลงทุนเพิ่มหนุนเติบโต