บลจ.ทหารไทยปรับเพิ่มนโยบาย 4 กองตราสารหนี้รับมาตรการรัฐ

HoonSmart.com>> TMBAM Eastspring ปรับเพิ่มนโยบายโครงการ 4 กองทุนรวมตราสารหนี้ รองรับมาตรการภาครัฐในการบริหารสภาพคล่อง ยันไม่มีผลกระทบนโยบายลงทุนและสิทธิผู้ถือหน่วยลงทุน พร้อมยืนยันพอร์ตลงทุนตราสารหนี้มีคุณภาพ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ทหารไทย จำกัด (TMBAM Eastspring) แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนรวมจำนวน 4 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพบูลย์ กองทุนเปิดทหารไทย ธนเพิ่มพูน กองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส และกองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล เพิ่มเติม เพื่อให้กองทุนดังกล่าวสามารถกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนรวมเพื่อบริหารสภาพคล่องได้ (Repo)

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว เพื่อเพิ่มการบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม อันเป็นไปตามนโยบายภาครัฐในการดูแลสภาพคล่องตลาดทุนไทยโดยรวม เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน โดยไม่มีผลกระทบต่อนโยบายการลงทุน และสิทธิอื่นใดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยการปรับโครงการในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบเป็นการทั่วไปจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

ดร.สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ TMBAM Eastspring กล่าวว่า จากสถานการณ์ความผันผวนอย่างรุนแรงที่เกิดขึ้นในตลาดทุนทั่วโลกและรวมถึงในตลาดตราสารหนี้ด้วยนั้น มาตรการภาครัฐในการเสริมสภาพคล่องให้แก่กองทุนรวมด้วยกระบวนการ Repo ผ่านทางช่องทางธนาคารพาณิชย์และธนาคารแห่งประเทศไทยนั้น จะช่วยให้เรามีประสิทธิภาพในการซื้อ-ขาย ตราสารหนี้ที่มีคุณภาพ (Investment Grade Bonds) ในพอร์ตลงทุนเพิ่มขึ้นได้ โดยไม่กระทบราคาอย่างมาก ซึ่งที่สุดแล้วประโยชน์สูงสุดจะเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยเฉพาะทางด้านราคาต้นทุนนั่นเอง

“ผมขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมั่นใจได้ว่าตราสารหนี้ที่มีอยู่ในพอร์ตลงทุนทั้งหมดของทั้ง 4 กองทุน เป็นตราสารหนี้ที่มีคุณภาพสูง ในระดับสามารถลงทุนได้ (Investment Grade) การเพิ่มนโยบายนี้ทำให้การบริหารจัดการเพิ่มประโยชน์ให้สามารถยืดหยุ่นได้มากขึ้น”ดร.สมจินต์ กล่าว

อ่านข่าว

ธปท.คลอด 3 มาตรการรับมือแห่ขายกองตราสารหนี้-หุ้นกู้ผิดนัด

บลจ.ทหารไทยแจง ทำไมต้องเลื่อนจ่ายเงินค่าขายกองทุนให้ลูกค้า T+5