SUPER ปิดบุ๊ค “ไทยเอ็นวีดีอาร์-บล.เคจีไอ” ขาย

“จอมทรัพย์ โลจายะ” ประธานบอร์ด ส่งเอกสารปิดบุ๊ค SUPER ผ่านตลาดฯ หาไอ้โม่งกดหุ้นฟลอร์ พบ “ไทยเอ็นวีดีอาร์” ขาย 75.96 ล้านหุ้น ไร้ชื่อ “บล.เคจีไอ” จากถือติดท็อปเทน กว่า 1.90% “กลุ่มกิตติอิสรานนท์”ถือเพิ่ม

บริษัท ซุปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น (SUPER) แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นระหว่างวันที่ 31 พ.ค.2561 และวันที่ 8 มิ.ย.2561 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยโครงสร้างผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก (หลังมีการเปลี่ยนแปลง) ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 8 มิ.ย.2561 พบบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ขายหุ้นออก 75.96 ล้านหุ้น เหลือ 811.30 ล้านหุ้น หรือ 2.97% จากเดิมถือจำนวน 887.27 หรือ 3.24% ส่งผลให้จากเดิมถือหุ้นใหญ่อันดับ 3 ตกลงไปอยู่อันดับ 5

บริษัทหลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ไม่ติดรายชื่อ 10 อันดับแรก จากเดิมถือหุ้นอันดับ 7 จำนวน 519.96 ล้านหุ้น หรือ 1.90%


สำหรับผู้ถือหุ้นอันดับ 1 และ 2 บริษัท สุวินทวงศ์ โกลด์ แอสเซ็ท จำกัด และนายจอมทรัพย์ โลจายะ ยังคงถือหุ้นเท่าเดิม


ส่วนผู้ถือหุ้นที่ซื้อเพิ่มทำให้สัดส่วนเพิ่มขึ้น ได้แก่ น.ส.เจนจิรา กิตติอิสรานนท์ ขยับถือหุ้นอันดับ 3 จากเดิมอยู่อันดับ 4 โดยถือเพิ่มเป็น 3.69% จากเดิม 3.08% อันดับ 4 นายกำธร กิตติอสรานนท์ ขยับถือหุ้นอันดับ 4 จากเดิมอยู่อันดับ 6 โดยถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 3.43% จาก 2.50% นายกุลทีป พิชิตสิงห์ ถือหุ้นจำนวน 720 ล้านหุ้น หรือ 2.63% อันดับ 6 จากเดิมถือจำนวน 690 ล้านหุ้น หรือ 2.52% อันดับ 5

SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจำนวน 154,200 หุ้น ขึ้นมาอยู่อันดับ 7 จำนวน 404.95 ล้านหุ้น หรือ 1.48% จากเดิมถือ 404.79 ล้านหุ้น หรือ 1.48%

นอกจากนี้พบนายพรพรหม พรหมวาณิช เข้ามาถือหุ้นอันดับ 10 จำนวน 329.86 ล้านหุ้น หรือ 1.21% จากเดิมไม่มีรายชื่อติอ 1 ใน 10

อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นดังกล่าวไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอำนาจการควบคุมบริษัทและไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างการบริหารจัดการ ตลอดจนนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด