ก.ต.ท.ผ่อนผันกองทุนจัดประชุมผู้ถือหน่วย-ส่งงบการเงินช่วงโควิด-19

HoonSmart.com>> คณะกรรมการกำกับตลาดทุน (ก.ต.ท.) ผ่อนผันการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ไปถึง 30 มิถุนายน 2563 และผ่อนผันการจัดทำและส่งงบการเงินและรายงานการสอบบัญชีของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ภายใต้สถานการณ์การระบาดของ COVID-19

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 คณะกรรมการกำกับตลาดทุน (ก.ต.ท.) ครั้งที่ 4/2563 โดยนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นประธาน จัดประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (กองทุนและทรัสต์) และการส่งงบการเงินและรายงานการสอบบัญชีของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 โดยมีข้อสรุป ดังนี้

1. คณะกรรมการ ก.ต.ท. มีมติผ่อนผันการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยกองทุนและทรัสต์

คณะกรรมการ ก.ต.ท. มีมติให้ผ่อนผันการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยของกองทุนและทรัสต์ โดยขยายเวลาจัดประชุมประจำปี 2563 ออกไปเป็นภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 หรือ 4 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีแล้วแต่ระยะเวลาใดจะช้ากว่า และหากสถานการณ์ยังไม่บรรเทาลงให้ ก.ล.ต. ขยายเวลาเพิ่มเติมได้

ในกรณีที่วาระการประชุมประจำปี 2563 มีเพียงวาระเพื่อทราบ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) และผู้จัดการกองทรัสต์สามารถส่งข้อมูลดังกล่าวแทนการจัดประชุมได้ โดยต้องมีช่องทางให้ผู้ถือหน่วยส่งคำถามหรือข้อสงสัยได้ นอกจากนี้ บลจ. และผู้จัดการกองทรัสต์ต้องเผยแพร่สรุปประเด็นคำถาม-คำตอบผ่านช่องทางที่เหมาะสม เช่น ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ลงทุนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลด้วย

2. คณะกรรมการ ก.ต.ท. มีมติผ่อนผันการส่งงบการเงินและรายงานการสอบบัญชีของ PVD

คณะกรรมการ ก.ต.ท. มีมติให้ผ่อนผันการจัดทำและส่งงบการเงินและรายงานการสอบบัญชีของ PVD โดยบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลสามารถเลือกแนวทาง (1) จัดส่งสำเนางบการเงินและรายงานการสอบบัญชีให้ ก.ล.ต.โดยผ่อนผันเวลาการจัดส่งเอกสารจากภายใน 150 วัน เป็น 240 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี และเปิดเผยให้สมาชิก PVD ทราบภายใน 150 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี หรือ (2) เสนองบการเงินและรายงานการสอบบัญชีให้สมาชิก PVD รับรองด้วยการส่งหนังสือขอมติจากสมาชิก และจัดส่งเอกสารดังกล่าวที่ผ่านการรับรองแล้วให้ ก.ล.ต. ภายใน 150 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี และต้องเสนอเอกสารชุดเดียวกันนี้ต่อที่ประชุมใหญ่สมาชิกในการประชุมที่จะมีขึ้นในครั้งถัดไป