ตลาดฯ สั่ง APP แจงแก้ไขจ่ายปันผลปี 62 ลด 33% ภายใน 11 มี.ค.นี้

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่ง “แอพพลิแคด” ชี้แจงแก้ไขอัตราจ่ายเงินปันผลจาก 0.15 บาทต่อหุ้น เหลือ 0.10 บาทต่อหุ้น ภายใน 11 มี.ค.นี้ พร้อมเตือนผู้ลงทุนศึกษาข้อมูล

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แจ้งว่า ตลาดหลักทรัพย์ ขอให้บริษัท แอพพลิแคด (APP) ชี้แจงสาเหตุที่บริษัทแก้ไขอัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 จากเดิมที่ประกาศว่าจะจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นจ่ายเงินปันผลลดลงหุ้นละ 33% และสาเหตุที่บริษัทเพิ่งมีมติคณะกรรมการแจ้งแก้ไขข้อผิดพลาด โดยขอให้ APP ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันที่ 11 มีนาคม 2563

อย่างไรก็ตามเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนอย่างครบถ้วน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ บริษัทชี้แจง ดังนี้

1. สาเหตุที่เกิดความผิดพลาดทางเทคนิคทำให้บริษัทมีการแก้ไขอัตราการจ่ายเงินปันผลจากเดิมอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เหลือเพียงจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท หรือจ่ายลดลงหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นลดลงหุ้นละ 33%

2. เหตุใดบริษัทจึงเพิ่งพบข้อผิดพลาดทางเทคนิค ทั้งที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

3. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลการจ่ายเงินปันผลประจำปีที่ผิดพลาดดังกล่าว และแนวทางป้องกันมิให้เกิดปัญหาดังกล่าวในอนาคต

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอเรียนว่า ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน ซึ่งบริษัทควรใช้ความระมัดระวังในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน

ด้านราคาหุ้น APP ปิดตลาดภาคเช้าวันที่ 9 มี.ค.2563 อยู่ที่ 1.48 บาท -0.11 บาท หรือ -6.92% มูลค่าการซื้อขาย 244,490 บาท