รายย่อยร้องกรมพัฒน์ฯ เบรกจดทะเบียนหุ้นพีพี DIMET

HoonSmart.com>>ผู้ถือหุ้นรายย่อย DIMET ร้องกรมพัฒน์  ยับยั้งการจดทะเบียนหุ้น PP  เปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว เหตุไร้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นรองรับ หวั่นเสียหายวงกว้าง 

นายโชคชัย เนียมรัตน์ ในฐานะผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัท ไดเมท  (DIMET)  เปิดเผยว่า ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ให้เร่งตรวจสอบความไม่ปกติ ในการเร่งรีบอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด หรือ PP ให้นักลงทุน 4 ราย จำนวนกว่า 510 ล้านหุ้น ในราคาเพียง 0.31 บาท

ขณะที่ราคาพาร์และราคาเสนอผู้ถือหุ้นเดิม อยู่ที่ 0.50 บาท โดยคณะกรรมการที่ลงมติในครั้งนั้น รู้ว่า การจัดสรรในราคา 31 สตางค์นั้น ไม่เป็นไปตามพรบ.มหาชน มาตรา 52 แต่ยังคงผลักดันโดยไม่สนใจว่า จะผิดต่อพรบ.มหาชน ถึงแม้จะมีการกลับพยายามเรียกประชุมใหม่เพื่อเปลี่ยนแปลงมติ แต่เป็นการแสดงเจตนาตั้งแต่ครั้งแรก ที่นำหุ้นไปจัดสรรให้บุคคลอื่น โดยไม่คำนึงถึงกฎหมาย และประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นเดิมกว่า 2,000 ราย

นอกจากนี้ ยังมีความไม่ถูกต้องของการจัดสรรหุ้น PP ครั้งนี้ ที่ไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทจ.73/2558 หลายข้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ที่มีมติให้จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมเท่านั้น”

“ผมและผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้ยื่นหนังสือเพื่อเรียกร้องให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระงับการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว เพิ่มอีก 261 ล้านบาท  เพราะไม่มีมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นรองรับซึ่งตรวจสอบจากข่าวและข้อมูลที่แจ้งตลาดหลักทรัพย์อย่างชัดเจน นอกจากนั้น ยังมิได้มีการแจ้งแผนการใช้เงินที่ได้เสนอขายหุ้น แต่ละวัตถุประสงค์แยกแต่ละรายการไว้ให้ชัดเจน ซึ่งขัดต่อประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.73/2558 ข้อ 5 อย่างชัดเจน ซึ่งหากกรมพัฒน์ฯ ปล่อยให้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว หุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะเข้าซื้อขายในตลาดหุ้นได้ทันที ความเสียหายจะเกิดขึ้นจะไม่สามารถเรียกกลับมาได้” ผู้ถือหุ้นกล่าว

อ่านข่าว

DIMET เปลี่ยนแผนขายหุ้น PP ดึง “เฉลิมชัย มหากิจศิริ” ถือ 16.14%