DIMET เปลี่ยนแผนขายหุ้น PP ดึง “เฉลิมชัย มหากิจศิริ” ถือ 16.14%

HoonSmart.com>> “ไดเมท (สยาม)” เปลี่ยนแผนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 261 ล้านหุ้น ขาย PP จำนวน 2 ราย ราคา 0.50 บาท/หุ้น ดึง “เฉลิมชัย มหากิจศิริ” ถือหุ้น 16.14% “ยู้ หว่า แซ่ลี” ถือ 16.51% ด้านราคาหุ้นบนกระดานซื้อขายแถว 0.53 บาท

บริษัท ไดเมท (สยาม) หรือ DIMET แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 11 ก.พ.2563 อนุมัติยกเลิกมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 ก.พ.2563 เรื่องจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัด (PP) แก่บุคคลผู้สนใจจำนวน 4 ราย ในราคาหุ้นละ 0.315 บาท โดยอนุมัติให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับ PP ที่เหลือจากการจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 537,440,676 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นราคาเท่ากับราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) และราคาเท่ากับมูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ (พาร์) คือ 0.50 บาท

บริษัทจะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับ PP จำนวน 2 ราย รวม 261,000,000 หุ้น ให้แก่ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ จำนวน 129,000,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 64.5 ล้านบาท สัดส่วนถือหุ้น 16.14% และนายยู้ หว่า แซ่ลี จำนวน 132,000,000 หุ้น สัดส่วนถือหุ้น 16.51% เสนอขายในราคาหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 130.5 ล้านบาท กำหนดชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนวันที่ 11-21 ก.พ.63 โดยบุคคลทั้ง 2 รายจะไม่เข้าข่าย Tender Offer เพราะผู้ถือหุ้น PP แต่ละรายจะถือหุ้นไม่ถึง 25% ของหุ้นทั้งหมด

หลังจัดสรรหุ้น PP ให้แก่นักลงทุน 2 รายดังกล่าว บริษัทยังมีจำนวนหุ้นคงเหลือจำนวน 276,440,676 หุ้น

อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงดำเนินนโยบายเป็น Trading Company โดยบริษัทจะเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าทางด้านวิศวกรรมและก่อสร้าง และยังคงดำเนินธุรกิจในการสนับสนุนบริษัทย่อยในการเป็นพันธมิตรและตัวแทนจำหน่ายในโครงการรับเหมาไฟฟ้าและพลังงานทางเลือก ตลอดจนการให้บริการ back office อาทิ ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล จัดซื้อ กฎหมาย และบัญชีการเงิน ของกลุ่มบริษัท และได้รับผลตอบแทนจากการถือหุ้นในบริษัทย่อยในรูปแบบของเงินปันผล ต่อไป โดยโครงสร้างกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทยังคงเหมือนเดิม

สำหรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นภายหลังการขายหุ้นเพิ่มทุนให้ PP ครั้งนี้ ส่งผลให้บริษัท เอื้อวิทยา (UWC) ลดสัดส่วนการถือหุ้นเหลือ 16.81% จากเดิม 24.98% ,นายยู้ หว่า แซ่ลี เข้ามาถือหุ้น 16.51% ,นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ เข้ามาถือหุ้น 16.14% ,นายชินชัย ลีนะบรรจง ถือหุ้น 5.16% จากเดิม 7.66% และน.ส.กาญจนา วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ ถือหุ้น 4.54% จาก 6.75%

ด้านราคาหุ้น DIMET ณ เวลา 10.35 น. อยู่ที่ 0.53 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง