PB. Smart Farmer

ก.ล.ต. เตือนลงทุนหุ้น PB. Smart Farmer

ก.ล.ต. เตือนประชาชนระมัดระวัง ถูกชักชวนให้ลงทุนในหุ้นบริษัท พีบี.สมาร์ทฟาร์เมอร์ หรือ  PB. Smart Farmer ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. และอาจผิด พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535