HYDRO

ตลาดฯ ขึ้นเครื่องหมาย C หุ้น HYDRO มีผล 1 มี.ค.

ตลาดหลักทรัพย์ แขวนเครื่องหมาย C หุ้น HYDRO เริ่ม 1 มี.ค.นี้ เหตุส่วนของผู้ถือหุ้นต่ำกว่า 50% ของทุนชำระแล้ว งบปี 61

HYDRO จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน/หุ้นกู้แปลงสภาพแลกถือหุ้น SUTG 66%

“ไฮโดรเท็ค” ลงนามสัญญารับโอนหุ้น “เอสยูทีจี โกลบอล” สัดส่วน 66% พร้อมจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 195 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 1 บาท และหุ้นกู้แปลงสภาพ 265,000 หน่วยให้ SUTGH

1 2