ก.ต.ท.

ก.ต.ท. ตั้ง 5 ปธ.อนุกก.ตลาดทุน ดูเกณฑ์คุมหลักทรัพย์ทุกประเภท

HoonSmart.com>>คณะกรรมการ ก.ต.ท. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ด้านตลาดทุน ปรับปรุงองค์ประกอบให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี  

ก.ต.ท.ผ่อนผันบริษัทจดทะเบียนส่งงบการเงินช่วงโควิด-19

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. ประสานสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อออกแนวปฏิบัติทางการบัญชีรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก COVID-19 และคณะกรรมการ ก.ต.ท. มีมติผ่อนผันระยะเวลาการส่งงบการเงินของบริษัทจดทะเบียน