ก.ต.ท. ตั้ง 5 ปธ.อนุกก.ตลาดทุน ดูเกณฑ์คุมหลักทรัพย์ทุกประเภท

HoonSmart.com>>คณะกรรมการ ก.ต.ท. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ด้านตลาดทุน ปรับปรุงองค์ประกอบให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี  

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน (ก.ต.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 11/65 เมื่อวันที่ 15 พ.ย.65 มีมติแต่งตั้ง พร้อมทั้งปรับปรุงองค์ประกอบและกรอบอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ฯ จำนวน 5 คณะ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ของตลาดทุนในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น ซึ่งประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ต.ท. และผู้แทนจากภาคเอกชน ได้แก่ ผู้แทนจากสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์โดยตรงในเรื่องนั้น ๆ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 18 ธ.ค.65

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ฯ จำนวน 5 คณะ ประกอบด้วย

1. คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน และการบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ และการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ โดยมีนางศรัณยา จินดาวณิค เป็นประธานอนุกรรมการ

2. คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ ตราสารอนุพันธ์ และตราสารซับซ้อน โดยมีนางจันทิมา เพียรเวช เป็นประธานอนุกรรมการ

3. คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โดยมีนายอายุสม์ กฤษณามระ เป็นประธานอนุกรรมการ

4. คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการกองทุน โดยมีนายเอกชัย จงวิศาล เป็นประธานอนุกรรมการ

5. คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางและตลาด และการขายผลิตภัณฑ์การลงทุนและการให้คำแนะนำการลงทุน โดยมีนางจันทิมา เพียรเวช เป็นประธานอนุกรรมการ

#ก.ต.ท.