“เบญจพร-สุนทรีย์” ขายหุ้น TH ให้กลุ่ม “กยาวัฒนกิจ”

ก.ล.ต.ได้รับแจ้ง “เบญจพร พรประภา-สุนทรีย์ ปิติ” จำหน่ายหุ้นตงฮั้ว (TH) ให้กลุ่ม “กยาวัฒนกิจ” รวม 33.30 ล้านหุ้น หรือ 3.4%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลัก (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นางสาว เบญจพร พรประภา รายงานฉบับแก้ไขว่าได้จำหน่าย หุ้นของบริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง (TH) เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.2561 จำนวน 23.30 ล้านหุ้น คิดเป็น 2.41451% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ให้แก่นายทยากร กยาวัฒนกิจ ส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายเหลือจำนวน 29.10 ล้านหุ้น คิดเป็น 3.01607% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ด้านนางสาว สุนทรีย์ ปิติ จำหน่าย หุ้นของบริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง (TH) เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.2561 จำนวน 10 ล้านหุ้น คิดเป็น 1.03627% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ให้นายอาณกร กยาวัฒนกิจ ส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายเหลือจำนวน 47.28 ล้านหุ้น คิดเป็น 4.90006% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

โครงสร้างผู้ถือหุ้น TH ณ วันที่ 14 มี.ค.2561 ประกอบด้วย 1.นายสมนึก กยาวัฒนกิจ ถือหุ้นใหญ่จำนวน 235.37 ล้านหุ้น หรือ 24.39% อันดับ 2. นายสมชาย เวชากร 94.00 ล้านหุ้น หรือ 9.74% 3.น.ส.เบญจพร พรประภา จำนวน 58.77 ล้านหุ้น หรือ 6.09% อันดับ 4. น.ส.สุนทรีย์ ปิติ จำนวน 47.05 ล้านหุ้น หรือ 4.88% และอันดับ 5. นายณัฐพล เวชากร จำนวน 41.50 ล้านหุ้น หรือ 4.30%