TRITN ซื้อหุ้น 75% โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ 4.9 MW มูลค่า 134 ลบ. คาด COD ไตรมาส 4/63

HoonSmart.com>> “ไทรทัน โฮลดิ้ง” ส่ง TPW บริษัทย่อยซื้อกิจการโรงไฟฟ้า “อัครวัฒน์พลังงานพืชหมุนเวียน” เข้าถือหุ้น 75% มูลค่า 134.47 ล้านบาท คาดกลับมาจำหน่ายไฟเชิงพาณิชย์ (COD) ไตรมาส 4/63 คาด IRR 17.45% หนุนรายได้มั่นคง เดินหน้าขยายการลงทุนโรงไฟฟ้าชีวภาพต่อเนื่อง ก้าวสู่ผู้นำธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวภาพ

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง (TRITN) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 17 ก.พ.2563 บริษัท ไทรทัน พาวเวอร์ จำกัด (TPW) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยถือหุ้น 99.99% ได้เข้าลงทุนซื้อหุ้นในกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพของบริษัท อัครวัฒน์พลังงานพืชหมุนเวียน จำกัด (กิจการโรงไฟฟ้า AKW) แล้ว โดยซื้อหุ้นสามัญและรับโอนหุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 37,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วน 75% ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ในราคาหุ้นละ 686 บาท คิดเป็นเงินรวม 25,725,000 บาท

นอกจากนี้เข้าถือหุ้นในกิจการโรงไฟ้า AKW ด้วยการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,087,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วน 75% ของทุนจดทะเบียน ในราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 108,750,000 บาท ทั้งนี้ การเข้าถือหุ้นของกิจการโรงไฟฟ้า AKW ในครั้งนี้ชำระเงินลงทุนรวม 134,475,000 บาท

ทั้งนี้ การเข้าลงทุนดังกล่าวเป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 ม.ค.2563 ซึ่งให้ TWP เข้าลงนามในสัญญาร่วมลงทุนโดยมีเงื่อนไขบังคับก่อนและเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนสำเร็จ TPW ถือว่าการเข้าทำรายการเกิดขึ้นแน่นอน TPW จะดำเนินการเข้ารับการโอนหุ้นของกิจการโรงไฟ้า AKW และภายหลังจากการดำเนินกระบวนการเข้าถือหุ้นดังกล่าวเสร็จสิ้น กิจการโรงไฟฟ้า AKW จะเป็นบริษัทย่อยของ TPW และเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ TRITN

กิจการโรงไฟฟ้า AKW ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นการผลิตจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพ (Biogas) จากน้ำกากส่าเข้มข้น มีกำลังการผลิตสูงสุด 4.9 เมกะวัตต์ ที่ผ่านมาได้จำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ตั้งแต่วันที่ 4 มิ.ย.2553 โดยทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟภ.ระยะเวลา 5 ปี (ขยายระยะเวลาต่อเนื่องได้ครั้ง 5 ปีโดยอัตโนมัติ) อัตราการรับซื้อไฟฟ้าตามราคารับซื้อพื้นฐานของ กฟภ. ซึ่งโรงไฟฟ้าตั้งอยู่ที่ ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

ปัจจุบันกิจการโรงไฟ้า AKW หยุด COD ไว้ชั่วคราว เนื่องจากกิจการโรงไฟ้า AKW อยู่ระหว่างปรับปรุงโรงไฟฟ้าเกี่ยวกับการออกแบบทางวิศวกรรมและการจัดการทางวิศวกรรมใหม่ ระบบการย่อยสลายอินทรีย์แบบไม่ใช้อากาศหรือบ่อหมักให้เกิดก๊าซชีวภาพที่ได้ปริมาณตามที่ต้องการเป็นไปตามหลักวิศวกรรม การเพิ่มจำนวนเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตไฟฟ้า รวมถึงการซื้อที่ดินจำนวน 32 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา ภายใต้การบริหารจัดดการของผู้บริหารชุดใหม่ เพื่อให้กิจการโรงไฟฟ้า AKW สามารถกลับมาดำเนินการ COD ได้อีกครั้ง โดยคาดว่าจะ COD ได้ใหม่ในช่วงไตรมาส 4/2563 ซึ่งกิจการโรงไฟฟ้า AKW จะใช้เงินทุนที่ได้รับจากการเพิ่มทุนจำนวน 1,450,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นเงิน 145,000,000 บาท เป็นเงินทุนที่ใช้สำหรับการดำเนินการดังกล่าว

อย่างไรก็ตามแม้ว่าปัจจุบันกิจการโรงไฟฟ้า AKW ได้หยุดดำเนินการ COD ไว้ชั่วคราวก็ตาม แต่ด้วย TPW มีทีมงานที่มีคุณภาพ มีความชำนาญและมีประสบการณ์สูงเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพ ซึ่งจะสามารถช่วยแก้ไขปัญญาและบริหารจัดการข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาได้ ดังนั้น TPW จึงเล็งเห็นถึงโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เมื่อกิจการโรงไฟฟ้า AKW กลับมาดำเนินการ COD อีกคร้ัง

ด้านนายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง เปิดเผยว่า บริษัทมีความมั่นใจในการลงทุน จากการศึกษาธุรกิจโรงไฟฟ้า AKW อย่างถี่ถ้วนและเจรจาต่อรองมาหลายครั้ง จนในที่สุดได้ข้อสรุปมูลค่าสิ่งตอบแทน จำนวน 134,475,000 บาท ซึ่งถือว่าเป็นมูลค่าที่เหมาะสม สอดคล้องกับข้อมูลการวิเคราะห์ทางการเงินของ TPW โดย TPW จะสามารถคืนทุนได้ภายในระยะเวลา 6.98 ปี และมีผลตอบแทนการลงทุน (IRR) 17.45%

“และแน่นอนว่าบริษัทจะได้รับประโยชน์จากการลงทุนเข้าถือหุ้นในครั้งนี้ เพราะจะทำให้บริษัท มีรายได้ที่แน่นอน มั่นคง และต่อเนื่องในระยะยาว เป็นผลดีต่อผู้ถือหุ้น รวมถึงเป็นการเพิ่มศักยภาพในธุรกิจพลังงานที่มีอยู่เดิมให้เพิ่มมากขึ้น ฉะนั้น การได้มาซึ่งธุรกิจกิจการโรงไฟฟ้า AKW เป็นไปตามนโยบายของ TPW ที่ประสงค์จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวภาพ และมีแผนจะขยายการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวภาพอย่างต่อเนื่องต่อไป”นายเชิดศักดิ์ กล่าว