ก.ล.ต.จ่อคุม IPO-บจ.ห้าม “ปธ.บอร์ด-เอ็มดี” คนเดียวกันหวังถ่วงดุลอำนาจยกระดับ CG

HoonSmart.com>> ก.ล.ต.เตรียมออกเกณฑ์กำหนดให้ “ประธานกรรมการ” และ “กรรมการผู้จัดการ” ของบริษัท IPO และบริษัทจดทะเบียนต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน สกัดคนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด ยกระดับการกำกับดูแลกิจการให้ดียิ่งขึ้น พร้อมเปิดรับฟังความคิดถึง 28 ก.พ.นี้ คาดมีผลบังคับใช้ปี 64

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีแนวทางที่จะเพิ่มเติมข้อกำหนดเกี่ยวกับโครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการของบริษัที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน (IPO) และบริษัทจดทะเบียน จากหลักเกณฑ์ปัจจุบันที่กำหนดให้มีระบบการตรวจสอบและถ่วงดุลกัน เช่น มีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์และเพิ่มความเชื่อมั่นของตลาดทุนไทยยิ่งขึ้น อีกทั้งแนวทางดังกล่าวยังสอดคล้องกับเป็นหลักปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาล (CG) ที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2545 ซึ่งบริษัท IPO และบริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่ได้ปฏิบัติตามหลักดังกล่าวอยู่แล้ว

ก.ล.ต.จึงมีแนวคิดจะกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ให้บริษัทเสนอขายหุ้นต่อประชาชนต้องแยกบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลที่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ พร้อมกันนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็จะใช้หลักการเดียวกันนี้กับบริษัทจดทะเบียนด้วย โดยคาดว่าข้อกำหนดดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับในปี 2564

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=604 ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail [email protected] หรือ [email protected] จนถึงวันที่ 28 ก.พ.2563