VGI พ่าย “ไมดาส” ผิดสัญญาผู้ถือหุ้น อนุญาโตฯ สั่งจ่าย 579.41 ลบ.พร้อมดบ.

HoonSmart.com>>วีจีไอแจ้งคณะอนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้ชำระค่าเสียหายให้กับไมดาส โกลบอล มีเดีย กรณีผิดสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น บริษัทโต้ไม่เห็นด้วย จะใช้สิทธิตามกฎหมายยื่นคำร้องต่อศาล คำสั่งจึงยังไม่มีผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน 

บริษัท วีจีไอ (VGI) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7 ก.พ.2563 บริษัทได้รับแจ้งคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการเกี่ยวกับข้อพิพาทกับบริษัท ไมดาส โกลบอล มีเดีย ลงวันที่ 5 ก.พ.2563 ซึ่งมีคำชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 2 ต่อ 1 ว่าบริษัทฯ ปฏิบัติผิดสัญญา โดยให้ชำระค่าเสียหายให้แก่ไมดาสฯ เป็นเงินจำนวน 579,411,812.87 บาท พร้อมดอกเบี้ย 7.5% ต่อปี นับแต่วันที่เสนอข้อพิพาทจนกว่าจะชำระเสร็จ

บริษัทฯ เชื่อว่าคำชี้ขาดดังกล่าวน่าจะมีความคลาดเคลื่อนทั้งในข้อเท็จจริงและประเด็นข้อกฎหมาย ซึ่งบริษัทฯ ไม่เห็นด้วยกับคำชี้ขาดดังกล่าวโดยสิ้นเชิง และจะใช้สิทธิตามกฎหมายในการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อเพิกถอนคำชี้ขาดดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากคำชี้ขาดดังกล่าวยังไม่เป็นที่สิ้นสุด ผลของคำชี้ขาดข้างต้นจึงไม่มีผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง และความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทฯ

สำหรับบริษัท ไมดาส โกลบอล มีเดีย เคยเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง VGI กับบริษัท ดีไลท์ มัลติมีเดีย แต่ปัจจุบัน VGI ไม่ได้ถือหุ้นแล้ว ได้ยื่นคำเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเมื่อวันที่ 25 มิ.ย.2561 เป็นข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 37/2561 กล่าวอ้างว่า VGI ปฏิบัติผิดสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของไมดาสฯ ฉบับลงวันที่ 5 ก.พ.2557 ซึ่งเป็นสัญญาที่ทำระหว่างบริษัทฯ และดีไลท์ฯ และได้เรียกร้องให้ VGI ชำระค่าเสียหายให้แก่ไมดาสฯ จำนวน 1,003,711,111 บาท

กรณีบริษัทฯ และ บริษัทมาสเตอร์ แอด (MACO) ฐานความผิดละเมิดต่อไมดาสฯ เกี่ยวกับสัญญาให้บริการเวลาโฆษณาออกอากาศบนโครงป้ายโฆษณาจอแอลอีดี 4 จุด ฉบับลงวันที่ 31 ม.ค.2560 ระหว่าง MACO และไมดาสฯ โดยเรียกร้องให้บริษัทฯ และ MACO ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายจานวน 24,414,391 บาท แก่ไมดาสฯ  เมื่อวันที่ 12 ก.ย.2562 ศาลแพ่งได้พิพากษายกฟ้องโจทก์ ด้วยเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ไมดาสฯ นำสืบนั้นไม่มีน้ำหนักให้รับฟังได้ว่าบริษัทฯ และ MACO ในฐานะจำเลยได้ร่วมกันฉ้อฉลกระทำการละเมิดต่อไมดาสฯ ให้ได้รับความเสียหายในทางการค้า ซึ่งคดีนี้ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์

บริษัทฯ มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดแห่งสัญญาที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน และไม่มีเจตนาสร้างความเสียหายให้แก่คู่ค้าหรือบริษัทร่วมทุนแต่อย่างใด