จุฬาฯ วางใจบลจ.ทิสโก้บริหารอีก 2 กองทุนมูลค่า 1 หมื่นลบ.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยลงนามสัญญาแต่งตั้งให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด เป็นผู้บริหารกองทุนส่วนบุคคลประเภท ‘กองทุนตราสารหนี้เพื่อการบริหารทุนคงยอดเงินต้น’ และ ‘กองทุนตราสารหนี้เพื่อการบริหารสภาพคล่อง’ มูลค่ารวมประมาณ 10,000 ล้านบาท ต่อเนื่องเป็นรอบที่ 2 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2563 – 28 ก.พ. 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ภาวิณี องค์วาสิฏฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.ทิสโก้ ร่วมลงนาม ณ จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ บลจ.ทิสโก้ ได้รับเลือกให้บริหารกองทุนดังกล่าวเพิ่มเติมนอกเหนือจาก ‘กองทุนส่วนบุคคลประเภทผสม’ ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ไว้วางใจให้ทิสโก้เป็นผู้บริหารกองทุนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 สะท้อนให้เห็นถึงประสบการณ์และความชำนาญในการบริหารจัดการกองทุนจนเป็นที่ยอมรับ