THCOM ปี 62 พลิกขาดทุน 2.2 พันลบ. ปันผล 0.20 บาท XD 25 ก.พ.

HoonSmart.com>> “ไทยคม” พลิกขาดทุนสุทธิงวดปี 62 จำนวน 2,250 ล้านบาท จากงวดปีก่อนกำไร 229 ล้านบาท หลังดาวเทียมไทยคม 5 ขัดข้องยังกู้คืนไม่ได้ ตั้งด้อยค่าสินทรัพย์ 222 ล้านบาท พร้อมการด้อยค่าดาวเทียมและอุปกรณ์รวม 1,401 ล้านบาท รับอุตสาหกรรมดาวเทียมชะลอตัว การแข่งขันรุนแรง บอร์ดปันผลผู้ถือหุ้น 0.20 บาทต่อหุ้น XD 25 ก.พ.63

บริษัท ไทยคม (THCOM) เปิดเผยผลการดำเนินงานปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 พลิกขาดทุนสุทธิ 2,249.95 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้น 2.05 บาท จากงวดปีก่อนกำไรสุทธิ 229.54 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.21 บาท

ผลการดำเนินงานขาดทุนเป็นผลมาจากรายได้ลดลง ค่าใช้จ่ายพิเศษจำนวน 1,818 ล้านบาท ประกอบด้วยผลขาดทุนจากการด้อนค่าของสินทรัพย์ ผลขาดทุนจากการขายเงินลงทุน ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน การรับรู้ต้นทุนบริการเพิ่มเติมและการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

ทั้งนี้ หากไม่รวมค่าใช้จ่ายพิเศษต่างๆ บริษัทมีผลขาดทุนจากผลการดำเนินงานปกติในปี 2562 จำนวน 432 ล้านบาท จากปี 2561 มีผลขาดทุนจากผลการดำเนินงานปกติจำนวน 82 ล้านบาท

บริษัทฯ ชี้แจงว่า เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.2562 ได้เกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคของระบบแจ้งสถานะของดาวเทียมไทยคม 5 ซึ่งส่งผลให้มีข้อจำกัดทางเทคนิคในการตรวจสอบสถานะของดาวเทียมไทยคม 5 โดย บริษัทฯ ร่วมกับผู้ผลิตดาวเทียมไทยคม 5 และผูเ้ชี่ยวชาญ ได้พยายามกู้คืนระบบที่ขัดข้องดังกล่าวหลายครั้ง ซึ่งยังไม่ประสบความสำเร็จ ในขณะเดียวกัน บริษัทได้ประสานงานกับลูกค้าทุกรายที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวเกี่ยวกับแผนการบริหารจัดการโอนย้ายลูกค้าไปยังดาวเทียมอื่น เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของบริการทั้งด้านโทรคมนาคมและโทรทัศน์ผลจากเหตุขัดข้องในครั้งนี้เป็นเหตุให้บริษัทตั้งด้อยค่าสินทรัพย์ของดาวเทียมไทยคม 5 ทั้งจำนวน รวม 222 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทบันทึกการด้อยค่าของดาวเทียมและอุปกรณ์เป็นมูลค่ารวม 1,401 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากภาวะอุตสาหกรรมดาวเทียมที่ชะลอตัวลงเนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งการแข่งขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรม ส่งผลให้ราคาขายต่อหน่วยลดลงมากกว่าที่เคยไดค้าดการณ์ไว ้ อย่างไรก็ตาม การด้อยค่าของสนิทรัพย์ถือเป็นรายการที่ไม่ใช่เงินสด จึงไม่มีผลกระทบต่อการบริหารเงิน สดของบริษัท

บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการในปี 2562 ที่ระดับ 4,663 ล้านบาท ลดลง 22.4% จาก 6,008 ล้านบาทในปี 2561 เป็นผลมาจากการลดลงของรายได้จากการให้บริการดาวเทียม เนื่องจากการลดลงของราคาขายต่อหน่วยจากการให้ลดลูกคา้ไทยเพื่อการต่อสัญญาระยะยาว ประกอบกับการลดการใชง้านของลูกคา้ดาวเทียมบรอดแบนด์

นอกจากนี้ ยังเป็นผลมาจากรายได้จากบริการอินเทอร์เน็ตและสื่อที่ลดลงเนื่องจากการขายเงินลงทุนในบริษัท แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวิร์ค จ ากัด

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเมื่อวันที่ 5 ก.พ.2563 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 219 ล้านบาท กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล วันที่ 26 ก.พ. 2563 ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 25 ก.พ. 2563 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 เม.ย. 2563