“เอเซีย พรีซิชั่น” ได้งานกำจัดมูลฝอยอ่อนนุช 3.5 พันล.

APCS เฮ! “เอทูเทคโนโลยี” บริษัทย่อยคว้างานศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะยาว 20 ปี มูลค่า 3.5 พันล้านบาท

บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น (APCS) แจ้งว่า บริษัท เอทูเทคโนโลยี ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น 100% ได้การลงนามในสัญญางานเดินระบบโครงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงานด้วยเทคโนโลยีเชิงกล-ชีวภาพ ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท กรุงเทพธนาคม ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องและไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน มูลค่างาน 3,543 ล้านบาท

สำหรับระยะเวลาดำเนินการ 20 ปี นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เริ่มเดินระบบเชิงพาณิชย์เป็นลายลักษณ์อักษรและ/หรือ ภายในวงเงินงบประมาณทั้งโครงการที่บริษัท กรุงเทพธนาคมได้รับจากกรุงเทพมหานครแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงกำหนดก่อน