บอร์ด AAV ตั้ง “ไพรัชล์ พรพัฒนนางกูร” เป็น CFO มีผล 31 ม.ค.63

HoonSmart.com>> “เอเชีย เอวิเอชั่น” แต่งตั้ง “ไพรัชล์ พรพัฒนนางกูร” ดำรงตำแหน่ง “ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน” มีผล 31 ม.ค.63

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น (AAV) และบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด (บริษัทย่อย) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 ม.ค.2563 ได้มีมติตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอนุมัติแต่งตั้ง นายไพรัชล์ พรพัฒนนางกูร เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน (CFO) แทนนายสันทัด สงวนดีกุล ซึ่งลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค.2563 เป็นต้นไป