KKP ปิดกิจการบริหารจัดการกองทุนในหมู่เกาะเคย์แมน

HoonSmart.com>> บอร์ดธนาคารเกียรตินาคิน อนุมัติปิดกิจการ Phatra Asset Management (Cayman) ประเทศหมู่เกาะเคย์แมน เหตุไม่ได้ประกอบธุรกิจ

ธนาคารเกียรตินาคิน (KKP) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 30 ม.ค.2563 ได้มีมติอนุมัติให้เลิกบริษัท Phatra Asset Management (Cayman) Limited ในประเทศหมู่เกาะเคย์แมน ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ธนาคารโดยผ่านทางบริษัท ทุนภัทร ถือหุ้นในสัดส่วน 100% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เนื่องจากบริษัทดังกล่าวมิได้มีการประกอบธุรกิจ

ทั้งนี้ การเลิกบริษัทย่อยดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของธนาคารแต่อย่างใด