AOT สรุปปี 62 ยอดผู้โดยสาร 143 ล้านคน โต 1.8 %

HoonSmart.com>>AOT เผยปี 62 ผู้โดยสารโตแตะ 143 ล้านคน โต 1.8% จำนวนเที่ยวบิน 8.93 แสนเที่ยว เพิ่ม 0.7%  เที่ยวบินคาร์โก้ ลดฮวบ 11.8 % 

บริษัท ท่าอากาศยานไทย (AOT) เปิดเผย จำนวนผู้โดยสารของท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง คือ สุวรรณภูมิ, ดอนเมือง, ภูเก็ต, เชียงใหม่, หาดใหญ่ และแม่ฟ้าหลวง ช่วง ม.ค.-ธ.ค. 2562 มีจำนวนผู้โดยสาร ทั้งสิ้น  143 ล้านคน เพิ่มขึ้น 1.8%  เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน

แบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ 85.82 ล้านคน เพิ่มขึ้น 6.1 % และในประเทศ 57.18 ล้านคน ลดลง 3.6 % สนามบินที่ผู้โดยสารลดลงคือ หากใหญ่ มีผู้โดยสาร 3.89 ล้านคน ลดลง 8.4 % และภูเก็ต 18.11 ล้านคน ลดลง 0.6 % ส่วนอีก 4 สนามบินมีจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้น

จำนวนเที่ยวบิน  8.93 แสนเที่ยว เพิ่มขึ้น 0.7% เทียบปี 2561  แบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ 4.98 แสนเที่ยว เพิ่มขึ้น 6.1% และเที่ยวบินในประเทศ 3.94 แสนเที่ยว ลดลง5.5% โดย 2 สนามบิน ที่มีจำนวนเที่ยวบินลดลง คือ หาดใหญ่ ลดลง 11.3% และภูเก็ต ลดลง 2.3%

ปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศ (คาร์โก้)  ช่วง 12 เดือนปี 2562 มีจำนวนเที่ยวบินลดลงอย่างมาก  มีจำนวนเที่ยวบิน ทั้งสิ้น 1.44 ล้านเที่ยวบิน ลดลง 11.8% แบ่งออกเป็นเที่ยวบินขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 1.37 ล้านเที่ยว ลดลง 11.1% และเที่ยวบินในประเทศ 6.85 หมื่นเที่ยว ลดลง 22.8% ทั้ง 6 สนามบิน มีเที่ยวบินขนส่งสินค้าลดลงทั้งหมด ลดลงมากที่สุดคือ เชียงราย ลดลง 28.4% รองลงมาได้แก่ ดอนเมือง ลดลง 21.1%