AP ออกหุ้นกู้มูลค่า 2.5 พันลบ. อายุ 4 ปี จ่ายดอกเบี้ย 2.35%

HoonSmart.com>> เอพี (ไทยแลนด์) ออกหุ้นกู้มูลค่า 2.5 พันล้านบาท อายุ 4 ปี ดอกเบี้ย 2.35% ขายนักลงทุนสถาบัน นำเงินชำระหนี้ ซื้อที่ดินพัฒนาโครงการใหม่และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) หรือ AP แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 ม.ค.2563 มีมติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่นักลงทุนสถาบัน จํานวนไม่เกิน 2,500 ล้านบาท อายุหุ้นกู้ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.35% ต่อปี กำหนดชําระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนในวันครบกําหนดชําระดอกเบี้ยหุ้นกู้

หุ้นกู้ดังกล่าวมีธนาคารกสิกรไทยและธนาคารยูโอบีเป็นผู้จัดการการจัดจําหน่าย และมีธนาคารไทยพาณิชย์เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ โดยบริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้วันที่ 23 ม.ค.2563 และวันครบกําหนดไถ่ถอน 23 ม.ค.67

สำหรับเงินที่ได้จากการขายหุ้นกู จะนํามาใช้ในการชําระคืนเงินกู้ ตั๋วแลกเงิน ซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินการของบริษัทฯ