กลุ่มไทยยามาฮ่ามอเตอร์วางใจบลจ.ทิสโก้บริหารสำรองเลี้ยงชีพ

กลุ่มไทยยามาฮ่ามอเตอร์ แต่งตั้งให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของกลุ่มไทยยามาฮ่ามอเตอร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้วโดย พงศธร เอื้อมงคลชัย รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัดและ ธีรนาถรุจิเมธาภาส กรรมการอำนวยการบลจ.ทิสโก้ ร่วมลงนามในสัญญาแต่งตั้งบริษัทจัดการ ณ บริษัท ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จำกัด ทั้งนี้ ปัจจุบันธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของ บลจ.ทิสโก้ มีมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ (AUM) และจำนวนบริษัทนายจ้างภายใต้การบริหารจัดการเป็นอันดับหนึ่งในอุตสาหกรรม