BWG ส่งบริษัทย่อย ETC ระดมทุนเข้าตลาดหุ้น

BWG ส่งบริษัทย่อย ETC ระดมทุนขาย IPO 600 ล้านหุ้น รองรับการขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าขยะ- ปรับโครงสร้างทางการเงิน

นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน ( BWG )  เปิดเผยว่า  บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์  ( ETC )  ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล เสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน ( Filing ) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2563  เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนครั้งแรก ( IPO ) และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

หลักทรัพย์ที่เสนอขาย จำวนไม่เกิน 600 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือ 26.79 % ของหุ้นทั้งหมดของ ETC  โดบ BWG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน ETC ทั้งทางตรงและอ้อม

วัตถุประสงค์เข้าตลาดของ ETC  เพื่อขยายธุรกิจ, ปรับโครงสร้างทางการเงิน และใช้เป็นทุนหมุนเวียนของ ETC และบริษัทย่อย

สำหรับ ETC ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงจากขยะ ( RDF ) มีโรงไฟฟ้าที่เริ่มวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์แล้ว  3 แห่ง รวมกำลังผลิตติดตั้ง 20.4 เมกะวัตต์

ETC มีวิสัยทัศน์เป็นผู้นำโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนต่างๆ ไม่จำกัดเฉพาะการใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิง มีคุณภาพ ระดับมาตรฐานสากล ปลอดภัยต่อชุมชน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม