FPT จัดประชุมผู้ถือหุ้นปี 63 โชว์ผลงานเติบโต-ปันผล 46 สต.

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) หรือ FPT ผู้นำการให้บริการแพลตฟอร์มด้านอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 โดยได้ประกาศความสำเร็จจากผลการดำเนินงานด้วยอัตราการเติบโตของรายได้รวมเมื่อเทียบปีต่อปี 56% เท่ากับ 21,545 ล้านบาทและมีกำไรสุทธิรวมเติบโต 62% เท่ากับ 3,484 ล้านบาท โดยมีกำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นเกือบสามเท่าเป็น 0.96 บาท รวมถึงอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.46 บาท ทั้งนี้บริษัทได้รับการอนุมัติในทุกวาระที่นำเสนอตามที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ฯ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2562 โดยมีกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่ ร่วมนำเสนอข้อมูล