FORTH เซ็นรับงานโครงการใหม่กับกฟภ. มูลค่า 330 ลบ.

HoonSmart.com>> “ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น” ลงนามสัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ IP Core Router และอุปกรณ์ DWDM พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่าย Core Network กับกฟภ. มูลค่า 330 ล้านบาท

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น (FORTH) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 21 ม.ค.2563 บริษัทลงนามในสัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ IP Core Router และอุปกรณ์ DWDM เพื่อขยาย Bandwidth และเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่าย Core Network กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มูลค่าสัญญาเท่ากับ 330 ล้านบาท ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ แล้ว โดยมีระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาเท่ากับ 420 วันนับถัดจากวันทีลงนามในสัญญา