ตลาดฯ เตือน STAR-W3 ซื้อขายวันสุดท้าย 28 ม.ค.

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตือนวันซื้อขายวันสุดท้ายวอร์แรนต์ STAR-W3 วันที่ 28 ม.ค.63

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แจ้งเตือนวันซื้อขายวันสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค ครั้งที่ 3 ชื่อย่อย STAR-W3 ในวันที่ 28 ม.ค. 2563 กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ วันที่ 31 ม.ค. 2563 ถึงวันที่ 21 ก.พ. 2563 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 21 ก.พ. 2563

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย SP วันที่ 29 ม.ค. 2563 ถึงวันที่ 21 ก.พ. 2563 สำหรับระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ วันที่ 06 ก.พ. 2563 ถึงวันที่ 20 ก.พ. 2563 และพ้นสภาพเป็เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนวันที่ 22 ก.พ. 2563