BBLซื้อหุ้นแบงก์เพอร์มาตา 9 หมื่นลบ. คาดเสร็จไตรมาส 3/63

HoonSmart.com>>ธนาคารกรุงเทพเซ็นสัญญาซื้อหุ้นแบงก์เพอร์มาตา 89.12% เสร็จแล้ว ใช้เงิน 81,017 ล้านบาท รอเก็บส่วนที่เหลืออีก 10.88 %จากรายย่อย 

นาย ชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ (BBL) เปิดเผยว่า คณะกรรมการธนาคารมีมติเห็นชอบการทำสัญญาซื้อขายหุ้นกับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด และ PT Astra International สำหรับการซื้อหุ้น PT Bank Permata Tbk (เพอร์มาตา) และได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 โดยธนาคารจะเข้าซื้อหุ้นประเภท ข ของเพอร์มาตา รวมทั้งสิ้น 24,991,429,332 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 89.12% และจะดำเนินการซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมด จำนวน 10.88% ทั้งประเภท ก จำนวน 26,880,234 หุนและประเภท ข จำนวน 3,024,429,639 หุ้น จากผู้ถือหุ้นรายย่อย

ธนาคารคาดว่าจะได้รับอนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทย และ Otoritas Jasa Keuangan (OJK)ของประเทศอินโดนีเซีย และสามารถเข้าซื้อหุ้นของผู้ถือหุ้นใหญ่สองราย ได้ภายในไตรมาส 3/2563 คิดเป็นเงินประมาณ 37.43 ล้านล้านรูเปีย หรือ 81,017 ล้านบาทหรือ 2,674 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อรวมกับการซื้อหุ้นที่เหลือของรายย่อยด้วย ธนาคารใช้เงินทั้งสิ้น 90,909 ล้านบาท

ธนาคารกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 5 มีนาคม 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการซื้อและรับโอนหุ้นทั้งหมดในเพอร์มาตา โดยต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง