“สยามราช” เพิ่มทุนบ.ย่อย 26 ลบ. นำเงินซื้อหุ้นทีเคเอส เวนเชอร์

HoonSmart.com>> บอร์ด “สยามราช” ไฟเขียวซื้อหุ้นเพิ่มุทน SRCH ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ไม่เกิน 26 ล้านบาท นำเงินใช้ลงทุนบริษัท ทีเคเอส เวนเชอร์

บริษัท สยามราช (SR) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 ม.ค.2563 มีมติอนุมัติในหลักการให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลดิ้ง จำกัด (SRCH) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น 99.99% โดยจะเพิ่มทุนไม่เกิน 26 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 154 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ไม่เกิน 180 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2.60 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

สำหรับเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนดังกล่าว SRCH จะนำไปใช้ลงทุนในบริษัท ทีเคเอส เวนเชอร์ จำกัด (TKS) เพิ่มเติม โดย SRCH จะซื้อหุ้น TKS จากบริษัท เอสแอนด์วีคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส เน็ทเวิร์ค จำนวน 500,000 หุ้น และบริษัท ทีฆทัศน์ จำกัด 700,000 หุ้น รวม 1.20 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ในราคาหุ้นละ 17.50 บาท รวมเป็นเงิน 21 ล้านบาท โดยภายหลังการเข้าซื้อหุ้น TKS ดังกล่าว SRCH จะถือหุ้นใน TKS 91.99% ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด

นอกจากนี้พิจารณาการลงทุนในบริษัท ซีเอพีเอส จำกัด (CAPS) เพิ่มเติม โดย SRCH อยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะลงทุนเพิ่มเติมใน CAPS หรือไม่ (ก) ในกรณีที่ SRCH ประสงค์ที่จะลงทุนเพิ่มเติมใน CAPS SRCH จะเพิ่มทุนจดทะเบียน 26 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 154 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 180 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 2.60 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนดังกล่าวส่วนหนึ่ง SRCH จะนำไปซื้อหุ้น CAPS จากบริษัท ทีฆทัศน์ จำกัด จำนวน 500,000 หุ้น ในราคามูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงิน 5 ล้านบาท โดยภายหลังการเข้าซื้อหุ้น CAPS ดังกล่าว SRCH จะถือหุ้นใน CAPS จำนวน 7,699,999 หุ้น (หรือ 76.99% ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด)

(ข) ในกรณีที่ SRCH ไม่ประสงค์ที่จะลงทุนเพิ่มเติมใน CAPS SRCH จะเพิ่มทุนจดทะเบียน 21 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 154 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 175 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 2.10 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนดังกล่าว SRCH จะนำไปซื้อหุ้น TKS