KTAM ปันผลกองทุนไทยสร้างโอกาส 0.50 บาท/หน่วย

HoonSmart.com>> บลจ.กรุงไทย จ่ายปันผลกองทุนไทยสร้างโอกาส รอบปี 62 อัตรา 0.50 บาทต่อหน่วย จ่ายเงิน 30 ม.ค.63

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กรุงไทย (KTAM) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการจัดการลงทุนมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลกองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส (TOF) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 24 มกราคม 2563 ในอัตรา 0.50 บาทต่อหน่วย โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 มกราคม 2563

ทั้งนี้ ปี 2562 ที่ผ่านมา กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส (TOF) ได้จ่ายเงินปันผลไปแล้ว 2 ครั้ง คิดรวมกันเป็นอัตรา 2.75 บาทต่อหน่วย ซึ่งเป็นกองทุนดังกล่าวเน้นนักลงทุนสถาบัน มีนโยบายลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เน้นหลักทรัพย์ที่จะเข้าจดทะเบียนใหม่ (IPO) และที่มีแผนจะนำเข้าจดทะเบียน (Pre-IPO) ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีแนวโน้มที่จะเติบโตในอนาคต ที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ โดยสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้จัดการกองทุน ตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ