บลจ.ไทยพาณิชย์ มองรีท-อสังหาฯ ทั่วโลกยังน่าสนใจ

HoonSmart.com> บลจ.ไทยพาณิชย์ มองบวกลงทุนอสังหาริมทรัพย์ – รีท ปัจจัยหนุนธนาคารกลางประเทศหลักๆ ยังคงโยบายผ่อนคลายต่อเนื่องหนุนเศรษฐกิจ ชูกอง “ไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้” ทางเลือกลงทุน พร้อมจ่ายปันผลอัตรา 0.1043 บาท

นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า บลจ.ไทยพาณิชย์ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และ REITs โดยมองว่าการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทนี้ยังสามารถให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจ เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาการลงทุนสินทรัพย์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลกปรับตัวค่อนข้างผันผวนตามแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจและนโยบายการเงินของธนาคารกลางทั่วโลก

ในช่วงต้นปี 2562 เศรษฐกิจในหลายประเทศเริ่มมีแนวโน้มขยายตัวดี อัตราเงินเฟ้อปรับตัวเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ธนาคารกลางหลายประเทศตัดสินใจดำเนินนโยบายการเงินแบบตึงตัว กดดันให้ส่วนต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนจากกระแสเงินสดของการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวปรับตัวลดลง ทำให้การลงทุนในสินทรัพย์กลุ่มดังกล่าวลดความน่าสนใจลง

อย่างไรก็ตามในช่วงครึ่งหลังของปีที่ความเสี่ยงในการลงทุนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะประเด็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ – จีน ทวีความรุนแรงขึ้น และเริ่มส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ กดดันให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ ต้องหันกลับมาดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายอีกครั้งผ่านการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายและการเข้าซื้อพันธบัตรระยะสั้น ทำให้ส่วนต่างของอัตราผลตอบแทนจากกระแสเงินสดของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.43 ช่วงต้นปี 2562 มาอยู่ที่ระดับ 1.94 ในปัจจุบัน ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี ที่ร้อยละ 1.61

ในระยะถัดไปคาดว่าธนาคารกลางของประเทศหลักๆ จะยังคงดำเนินโยบายการเงินแบบผ่อนคลายไปอีกระยะหนึ่งเพื่อสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจ ส่งผลให้การลงทุนในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ยังคงมีความน่าสนใจอยู่

นอกจากนี้ การลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมุ่งเน้นรายได้จากกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอจะช่วยกระจายความเสี่ยงโดยรวมของพอร์ตการลงทุนได้ อย่างไรก็ตามนักลงทุนควรติดตามแนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางหลักๆ อย่างใกล้ชิด รวมถึงประเด็นความเสี่ยงที่ยังคงมีอยู่ทั้งสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน รวมถึงปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจสร้างความผันผวนให้การลงทุนในภาพรวมได้

ทั้งนี้ บลจ.ไทยพาณิชย์มีกองทุนที่แนะนำคือ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ (SCBGPROP) ซึ่งมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน BGF WORLD REAL ESTATE SECURITIES FUND ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ  (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งมีนโยบายเน้นบริหารเพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนใน REIT ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ของบริษัทที่ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก ภายใต้การบริหารจัดการของ BlackRock Investment Management (UK) Limited  จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก และอยู่ภายใต้ UCITS (มาตรฐานเพื่อการซื้อขายกองทุนข้ามประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป: Undertaking for Collective Investments in Transferable Securities)

สำหรับกองทุน BGF WORLD REAL ESTATE SECURITIES FUND ซึ่งเป็นกองทุนหลักเน้นลงทุนใน REITs และหุ้นของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งส่งผลให้กองทุนมีความผันผวนต่ำกว่ากองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้นของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพียงอย่างเดียว โดยกระจายการลงทุนไปยังหลากหลายกลุ่มธุรกิจ เช่น ที่พักอาศัย สำนักงาน โรงแรม และอาคารพาณิชย์ เป็นต้น อีกทั้งยังมีการกระจายลงทุนในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ด้วยสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการมากกว่า 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ล่าสุด กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ ได้มีการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตรา 0.1043 บาทต่อหน่วย ซึ่งนับเป็นการจ่ายปันผลครั้งที่ 8 รวมเป็นจำนวนเงิน 1.0132 บาทต่อหน่วย