“ชาญอิสสระ” ขายกองทุน BKKCP 15.74% ให้มิสทีน-กลุ่มสหพัฒน์ฯ มูลค่า 210 ลบ.

HoonSmart.com>> “ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์” บิ๊กล็อตขายหน่วยลงทุนกองทุน BKKCP ให้นักลงทุน 4 ราย “กลุ่มสหัพฒน์รวม 15.74 ล้านหน่วย กว่า 15.74% มูลค่า 210 ล้านบาท นำเงินใช้หมุนเวียนกิจการ

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ (CI) แจ้งว่า บริษัทได้จำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์บางกอก (BKKCP) ซึ่งบริษัทถืออยู่จำนวนประมาณ 15,746,500 หน่วย หรือคิดเป็น 15.74% ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของ BKKCP ให้กับนักลงทุนจำนวน 4 ราย รวมมูลค่า 210 ล้านบาท โดยการซื้อขายและส่งมอบหน่วยลงทุนที่ซื้อขาย รวมทั้งการชำระค่าซื้อขายผ่านระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยวิธีการบันทึกการซื้อขายรายใหญ่ (Trading Report – Big lot) ในช่วงวันที่ 22 ม.ค.-27 ม.ค.2563

เมื่อวันที่ 22 ม.ค.2563 บริษัทฯ ได้ขายหน่วยลงทุนให้กับบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล (ICC) จำนวน 50 ล้านบาท วันที่ 23 ม.ค.2563 บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำนวน 100 ล้านบาท วันที่ 24 ม.ค.2563 ขายให้บริษัท วิทยาสิทธิ์ จำกัด จำนวน 10 ล้านบาทและวันที่ 27 ม.ค.2563 ขายให้กับบริษัท สหพัฒนพิบูล จำนวน 50 ล้านบาท ทั้งนี้นักลงทุนดังกล่าว ไม่ถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท

อย่างไรก็ตามหลังขายหน่วยลงทุนดังกล่าว CI ยังถือหน่วยลงทุนในกองทุน BKKCP จำนวน 17,553,500 หน่วย คิดเป็น 17.55% ของจำนวนหน่วยทั้งหมดของกอง BKKCP

สำหรับผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทเห็นว่าการขายเงินลงทุนใน BKKCP มีประโยชน์ในส่วนของบริษัทที่จะได้กระแสเงินสดรับและกำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทครั้งนี้กลับเข้ามาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัท โดยบริษัทจำนะเงินที่ได้รับไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท