BAM จัดงาน CG Day

นางทองอุไร ลิ้มปิติ ประธานกรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์  หรือ BAM เป็นประธานในพิธีเปิดงาน CG Dayพร้อมด้วยคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร พนักงาน BAM  ร่วมกล่าวปฏิญาณตนประกาศเจตจำนง สุจริต ในการเป็นองค์กรที่มีกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ณ ห้องประชุมใหญ่ BAM สำนักงานใหญ่