NFC คืนชีพเทรด 15 มิ.ย. ปักธง 5 ปีโตกระโดด

NFC เทรดสนั่นวันแรก 15 มิ.ย. ไม่มีเพดานขึ้น-ลง “ณัฐภพ” มั่นใจ พื้นฐานแกร่ง หลังปรับโมเดลธุรกิจ ลุยคลังสินค้า-โลจิสติกส์ ปักธง 5 ปีข้างหน้าโตก้าวกระโดด

นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นเอฟซี (NFC) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อนุมัติให้บริษัทฯ พ้นเหตุอาจถูกเพิกถอน และเริ่มทำการซื้อขายใน SET กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย.61 ไม่มีราคาสูงสุดและต่ำสุด

“ที่ผ่านมาเราได้มีการปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่ เพื่อให้มีความแข็งแกร่ง และเพิ่มฐานที่มาของรายได้ โดยปัจจุบัน NFC ประกอบธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายแอมโมเนีย แอมโมเนียไฮดรอกไซด์ และกรดกำมะถัน รวมทั้งให้บริการคลังสินค้า โลจิสติกส์แบบครบวงจร ซึ่งมั่นใจว่าในอนาคต 5 ปีข้างหน้า รายได้และกำไรจะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น”นายณัฐภพกล่าว

ด้านผลประกอบการ NFC มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานเป็นเวลา 1 ปี และงวดสะสมก่อนยื่นคำขอ ซึ่งพิจารณาจากงบการเงินประจำปี 2560 เท่ากับ 92 ล้านบาท และงบการเงินงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.61 เท่ากับ 18 ล้านบาท โดยมีส่วนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 มี.ค.61 เท่ากับ 986 ล้านบาท รวมทั้งสามารถแสดงได้ว่าบริษัทมีฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่มั่นคงตามสภาพธุรกิจของบริษัทไปอย่างต่อเนื่อง

ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน (Strategic Shareholders) ของ NFC จำนวน 1 ราย นำหุ้นรวมกัน 598,308,181 หุ้น (ร้อยละ 55 ของทุนชำระแล้ว) ได้ให้คำรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ว่าจะไม่นำหลักทรัพย์ดังกล่าวของตนออกขายภายใน 1 ปี (Silent Period) นับแต่วันที่หลักทรัพย์ของ NFC กลับมาซื้อขาย โดยได้รับการผ่อนผันให้เมื่อครบกำหนด 6 เดือน สามารถทยอยขายหลักทรัพย์ดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหลักทรัพย์ที่ถูกห้ามขาย