ทองร่วง 2 ดอลลาร์ แตะ 1,297.30 ดอลลาร์/ออนซ์

ราคาทองคา COMEX ส่งมอบเดือน ส.ค. ลดลง 2.00 ดอลลาร์ มาอยู่ที่ 1,297.30 ดอลลาร์/ออนซ์ หลังความกังวลทางการเมืองท่ีผ่อนคลายลง