IVL ขายหุ้นกู้ 1.75 หมื่นล. ดอกเบี้ย 2.31-4.27%

อินโดรามาฯเสนอขายหุ้นกู้ 1.75 หมื่นล้านบาท อายุ 3-15 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.31-4.27 %

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2561 มูลค่ารวม 17,500 ล้านบาท ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ในช่วงวันที่ 5-7 มิ.ย. 2561 โดยมีธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

หุ้นกู้แบ่งออกเป็น 6 ชุดๆที่ 1 เสนอขาย 3,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.31% ต่อปี ชุดที่ 2 เสนอขาย 3,000 ล้านบาท อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.78 % ต่อปี ชุดที่ 3 เสนอขาย 1,500 ล้านบาท อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.18% ต่อปี ชุดที่ 4 เสนอขาย 1,800 ล้านบาท อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.82% ต่อปี ชุดที่ 5 เสนอขาย 5,000 ล้านบาท อายุ 12 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.12% ต่อปี และชุดที่ 6 เสนอขาย 3,200 ล้านบาท อายุ 15 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.27% ต่อปี ทั้งนี้หุ้นกู้ทุกชุด จะชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่”A+” แนวโน้มอันดับเครดิต “เชิงบวก” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 15 พ.ค.2561

ส่วนวัตถุประสงค์ของการระดมทุน บริษัทจะนำเงินไปใช้เพื่อรองรับการขยายธุรกิจและเป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการดำเนินการของบริษัท