“ชนันต์ ชาญชัยณรงค์” นั่งผู้จัดการกองทุน CMDF คนแรก เริ่ม 1 ม.ค.63

“ชนันต์ ชาญชัยณรงค์” นั่งผู้จัดการกองทุน CMDF คนแรก เริ่ม 1 ม.ค.63

HoonSmart.com>> คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน แต่งตั้ง “ชนันต์ ชาญชัยณรงค์” เป็นผู้จัดการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) คนแรก เริ่ม 1 ม.ค.63

คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) ได้มีมติแต่งตั้ง นายชนันต์ ชาญชัยณรงค์ เป็นผู้จัดการกองทุนฯ คนแรก โดยจะมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2566 โดยเห็นว่า นายชนันต์ ชาญชัยณรงค์ เป็นผู้ที่สามารถนำความรู้ความสามารถ และประสบการณ์อันจำเป็นต่อการดำเนินงานของกองทุนฯ ซึ่งจะช่วยให้การบริหารจัดการกองทุน CMDF สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของกองทุนต่อไป

นายชนันต์ ชาญชัยณรงค์ ปัจจุบันอายุ 52 ปี จบการศึกษาปริญญาตรี (ด้านวิศวกรรมเคมี) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และปริญญาโท (ด้านบริหารธุรกิจ) จาก Seattle University ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่ง Head of Institutional Client Group Sales ธนาคารดอยซ์แบงก์ สาขากรุงเทพฯ และตั้งแต่ปี 2546-2562 ทำงานที่ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ สาขากรุงเทพฯ และสาขาประเทศสิงคโปร์ ดำรงตำแหน่ง Head of Fixed Income & ALM Treasury Thailand, Head of Global Markets Southeast Asia & India & Head of Corporates Global Markets Asia Pacific และ Senior Advisor Global Markets Asia Pacific เป็นตำแหน่งสุดท้าย ก่อนเริ่มงานกับกองทุนฯ

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2562 มาตรา 218/17 และ มาตรา 218/18 กำหนดให้มี “ผู้จัดการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF)” ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารกิจการของ

กองทุนฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายที่คณะกรรมการกองทุนฯ กำหนด