ศาลสิงคโปร์สั่งคุ้มครอง JTA ห้าม ‘กรุ๊ปลีสโดิ้งส์’ ขายสินทรัพย์

ศาลสิงคโปร์สั่งคุ้มครอง JTA ชั่วคราว ‘กรุ๊ปลีส โฮลดิ้งส์’ ห้ามขาย จ่ายโอนสินทรัพย์ 180 ล้านเหรียญสหรัฐ

บริษัท กรุ๊ปลีส (GL) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.2561 ศาลอุทธรณ์แห่งประเทศสิงคโปร์ได้มีคำสั่งให้คาสั่งขอคุ้มครองชั่วคราวของ J Trust Asia Pte. Ltd (“JTA”) กลับมามีผลบังคับใช้อีกครั้งและได้ขยายเป็นคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวทั่วโลก โดยคำสั่งของศาลดังกล่าวส่งผลให้ GroupLeaseHoldingsPte.Ltd (“GLH”) ไม่สามารถดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินเกี่ยวกับการจำหน่าย จ่ายโอนทรัพย์สินของGLH เฉพาะในจำนวนมูลค่าไม่เกิน 180 ล้านเหรียญสหรัฐ

อย่างไรก็ตามคำสั่งนี้ไม่ได้ห้าม GLH ดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือจำหน่าย จ่าย โอน ทรัพย์สินในทางที่เป็นทางการค้าอันปกติและโดยสมควรแต่อย่างใด นอกจากนี้คำสั่งดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินของทางGLH

ทั้งนี้ ตามที่บริษัทฯ ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกรณีที่ JTA ได้เริ่มดำเนินกระบวนการทางกฎหมายที่ประเทศสิงคโปร์ต่อ GLH ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ที่เป็นบริษัทลกูของบริษัทรวมถึงจำเลย รายอื่นๆ

ในขณะเดียวกันในวันที่ 26 ธ.ค.2560 JTA ได้ร้องขอฝ่ายเดียวเพื่อให้ศาลมีคาสงั่ค้มุครองชวั่คราว(Interim Injunction) ให้มีผลบังคับต่อ GLH โดยเมื่อวันที่ 23 ก.พ.2561 ศาลแห่งประเทศสิงคโปร์ได้มีคำสั่งให้ยกเลิกคำสั่งขอคุ้มครองชั่วคราวที่เคยออกให้แก่ JTA ส่งผลให้คำสั่งคุ้มครองชั่วคราวถูกยกเลิกไปตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ.2561