“กรุ๊ปลีส” ยื่นคำร้องขยายเวลายื่นคำแก้อุทธรณ์ฟื้นฟูกิจการ

GL ยื่นคำร้องขอขยายเวลายื่นคำแก้อุทธรณ์ฟื้นฟูกิจการ ออกไปเป็น 4 ก.ค.61 จากกำหนด 4 มิ.ย.61 หลังศาลล้มละลายกลางยกคำร้อง “เจทรัตส์ เอเชีย” ขอฟื้นฟูกิจการบริษัทฯ

บริษัท กรุ๊ปลีส (GL) แจ้งว่า ตามที่บริษัทฯ ได้รายงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับกรณีที่ J Trust Asia Pte. Ltd (“JTA”) ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัท กรุ๊ปลีส ต่อศาลล้มละลายกลาง โดยเมื่อวันที่ 19 มี.ค.2561 ศาลล้มละลายกลางได้ไต่สวนคำร้องและมีคาสั่งยกคำร้องขอฟื้นฟูกิจการดังกล่าว

อย่างไรก็ดี JTA ได้ยื่นขออุทธรณ์คำสั่งศาลดังกล่าวและบริษัทอยู่ระหว่างการเตรียมดำเนินการยื่นแก้อุทธรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด

เมื่อวันที่ 25 พ.ค.2561 บริษัทฯได้ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นคำแก้อุทธรณ์จากเดิม ซึ่งจะครบกำหนดยื่นคำแก้อุทธรณ์ภายในวันที่ 4 มิ.ย.2561 โดยขอขยายระยะเวลาไปอีก 30 วันนับแต่วันครบกำหนดเดิม
และศาลมีคำสั่งอนุญาตขยายระยะเวลายื่นคำแก้อุทธรณ์ดังกล่าวตามคำร้องของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯอยู่ในระหว่างเตรียมดำเนินการแก้อุทธรณ์โดยจะยื่นคำแก้อุทธรณ์ภายในวันที่ 4 ก.ค.2561 ต่อไป

ทั้งนี้ การยื่นอุทธรณ์ของ JTA ดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท บริษัทไม่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดใดๆในการดำเนินธุรกิจ หรือทำธุรกรรมต่างๆ