บลจ.กรุงไทยคว้า Deal of the Year งาน SET Awards 2019

ชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTAM รับรางวัลยอดเยี่ยม Deal of the Year ในฐานะผู้จัดการกองทุนจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน เป็นครั้งแรกของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF) จาก ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในงาน SET Awards 2019 ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย (SET) และวารสารการเงินธนาคาร เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2562 ที่ผ่านมา