KTC – MOONG คว้า Best CEO Awards – 8 บจ. คว้ารางวัลองค์กรต้นแบบยั่งยืน

HoonSmart.com>>”ระเฑียร ศรีมงคล” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บัตรกรุงไทย  ได้รับรางวัล Best CEO ของ SET “สุวรรณา โชคดีอนันต์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล คว้าราวัล Best CEO ของ mai ส่วน Young Rising Star CEO Award ยกให้ “พีระพงศ์ จรูญเอก ” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้  รางวัล Sustainability Awards of Honor มอบให้  BANPU-BCP-CFRESH-IRPC-PTTGC-SAT-SCC -TOP

เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2562 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ประกาศผลและมอบรางวัล SET Awards 2019 โดย Best CEO ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ( SET)ได้แก่ นายระเฑียร ศรีมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บัตรกรุงไทย (KTC) และ Best CEO ของ mai ได้แก่ นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล (MOONG) ส่วน Young Rising Star CEO Award ได้แก่ นายพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ (ORI)

นอกจากนี้ได้มอบรางวัล Sustainability Awards of Honor ให้แก่ 8 บริษัท ได้แก่ บริษัท บ้านปู (BANPU) บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี (CFRESH) บริษัท ไออาร์พีซี (IRPC) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี (SAT) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) และบริษัท ไทยออยล์ (TOP)

นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ขอขอบคุณทุกภาคส่วนในการส่งเสริมให้ตลาดทุนได้ทำหน้าที่เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในประเทศ และร่วมกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

ปัจจุบันตลาดทุนไทยได้รับการยกย่องจากนักลงทุนต่างประเทศ และการลงทุนอย่างยั่งยืนจะเข้ามาเป็นการลงทุนกระแสหลัก โดยมีสถิติการลงทุนอย่างยั่งยืนทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น จากในปี 2559 มีการลงทุนอย่างยั่งยืนที่ 23 ล้านล้านเหรียญ  ในปี 2561 อยู่ที่ 31 ล้านล้านเหรียญ  ปัจจุบันกลุ่มผู้ลงทุนสถาบันในประเทศได้ให้ความสำคัญการลงทุนอย่างยั่งยืนเพิ่มขึ้น

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอชื่นชมบริษัทที่ได้รับรางวัล SET Awards 2019 ทุกบริษัท ล้วนมีความโดดเด่นทั้งในด้านผลการดำเนินงานและคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล พร้อมก้าวสู่การเป็นองค์กรต้นแบบในตลาดทุน และเป็นแรงผลักดันสำคัญให้หน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ ของสังคมได้นำไปเป็นแรงผลักดันในการพัฒนาองค์กรอย่างไม่หยุดนิ่ง

สำหรับความสำเร็จที่เกิดขึ้นเป็นผลจากการร่วมแรงร่วมใจและมุ่งมั่นของทุกภาคส่วนในตลาดทุนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนมากขึ้นเพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจลงทุนให้สอดคล้องกับแนวทางการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ

นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร ผู้ร่วมก่อตั้งรางวัล SET Awards และหนึ่งในคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาตัดสินรางวัล SET Awards 2019 กล่าวว่า ในปีนี้ได้รวมพิธีประกาศผล 2 รางวัลคุณภาพแห่งปี ได้แก่งาน SET Awards และ SET Sustainability Awards โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มรางวัล ได้แก่ กลุ่มรางวัล Business Excellence มีบริษัทได้รับรางวัล SET Award of Honor 1 บริษัท รางวัลยอดเยี่ยม 22 บริษัท และรางวัลดีเด่น 48 บริษัท

กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence มีบริษัทได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 34 บริษัท แบ่งเป็นรางวัล Sustainability Awards of Honor 8 บริษัท รางวัล Best Sustainability Awards 6 บริษัท รางวัล Highly Commended in Sustainability Awards 11 บริษัท และรางวัล Rising Star Sustainability Awards 9 บริษัท

ทั้งนี้ กลุ่มรางวัล Business Excellence ประกอบด้วย 7 รางวัล ได้แก่ 1) Best Investor Relations Awards 2) Best Innovative Company Award 3) Best Securities Company Awards 4) Best Asset Management Company Award 5) Best Company Performance Awards 6) Best Deal of the Year Award 7) Best CEO Awards และ Young Rising Star CEO Award และกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ประกอบด้วย 3 รางวัล ได้แก่ 1) Best Sustainability 2) Highly Commended in Sustainability Awards และ 3) Rising Star Sustainability Awards นอกจากนี้ ยังมีรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ สำหรับบริษัทหรือบุคคลที่สามารถรักษาความโดดเด่นในด้านต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป