BBL ลด MLR ลง 0.25% เริ่ม 11 พ.ย.

HoonSmart.com>>ธนาคารกรุงเทพลดดอกเบี้ยเงินกู้ MLR ลง 0.25% มีผลตั้งแต่ 11 พ.ย.62  ส่วนดอกเบี้ยเงินฝากประจำยังไม่เปลี่ยนแปลง

นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ (BBL) เปิดเผยว่า ธนาคารประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี แบบมีระยะเวลา(MLR) ลง 0.25% โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย.2562 เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในเรื่องการลดต้นทุนดอกเบี้ย ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ

“ธนาคารมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจและความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยภาพรวม สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ” นายสุวรรณ กล่าว

ส่วนอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก BBL ไม่ได้ประกาศ ขณะที่ SCB ปรับลดดอกเบี้ยเงินฝากประจำ  และ KBANK ลดดอกเบี้ยเงินฝากประจำของลูกค้านิติบุคคลเท่านั้น