ผู้ถือหุ้น SPORT อนุมัติถอนหุ้นพ้นตลาด เทนเดอร์ราคา 0.17 บาท ธ.ค.นี้

HoonSmart.com>> “สยามสปอร์ต ซินดิเคท” เผยผู้ถือหุ้นไฟเขียวเพิกถอนหุ้นออกจากตลาดหลักทรัพย์ “วิลักษณ์-วรรคสร โหลทอง” เตรียมตั้งโต๊ะรับซื้อหุ้นประมาณเดือนธ.ค.62 ราคา 0.17 บาทต่อหุ้น

บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท (SPORT) แจ้งว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 30 ต.ค.2562 มีมติให้เพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ด้วยคะแนนเสียง 100% ของทุนเรียกชำระแล้ว

สำหรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (เทนเดอร์ ออฟเฟอร์) จะเริ่มประมาณเดือนธ.ค.2562 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผู้ถือหุ้นอนุมัติและจะต้องได้รับอนุมัติ และหรือผ่อนผันจากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งรวมถึงตลาดหลักทรัพย์ โดยมีระยะเวลาทำเสนอซื้อ 45 วันทำการ โดยนายวิลักษณ์ โหลทอง และ นายวรรคสร โหลทอง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันที่ 30 ต.ค.2562 ถือหุ้นรวม 36.27% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ SPORT เพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในราคา 0.17 บาทต่อหุ้น

วัตถุประสงค์ในการเพิกถอนหุ้น เพื่อลดภาระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่่เกี่ยวเนื่องกับการดำรงสถานะเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ SPORT รวมทั้งลดกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งที่ต้องปฏิบัติตามในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาด เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ

นอกจากนี้เป็นการเปิดทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยในการขายหุ้น เนื่องจากงบการเงินฉบับล่าสุดของ SPORT แสดงส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์ ซึ่งอาจเป็นเหตุทำให้เข้าข่ายถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในอนาคต

อ่านประกอบ

‘กลุ่มโหลทอง’ เทนเดอร์ SPORT ราคา 0.17 บาท ถอนหุ้นพ้นตลาด